alan sanitariaty

Zobacz jak pracujemy

Polityka prywatności

§1
Zasady ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez stronę internetową www.wukopoznan.pl(zwaną dalej: „Stroną Internetową”).

Korzystanie ze Strony Internetowej nie wymaga podania danych osobowych, chyba, że Użytkownik wyśle zapytanie poprzez dostępny formularz kontaktowy.

Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest zawsze jego dobrowolną decyzją. Jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwić świadczenie usług drogą elektroniczną.

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkowników jestAlan Andrzej Kruk, z siedzibą przy ul. Niezłomnych 39/2, 61-031 Lubońwpisany do rejestru przedsiębiorców.

Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieuprawnionym, utratą, zmianą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, a także przetwarza powierzone mu dane w oparciu o przepisy prawa. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

Podczas korzystania ze Strony Internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do Państwa komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach podejmowanych na Stronie Internetowej.

§2
Zasady przetwarzania danych osobowych

1. W przypadku Użytkownika przetwarzane będą poniższe dane:
• Imię i Nazwisko,
• adres poczty elektronicznej (e-mail),
• numer telefonu – w przypadku dobrowolnego podania przez Użytkownika.

2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody udzielanej przez Użytkownika strony w przypadku skorzystania z formularza dostępnego na Stronie Internetowej. W zakresie realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej oraz odpowiedzi na zapytanie w formularzu kontaktowym.

§3
Podstawowe Prawa Użytkownika
Użytkownikowi przysługuje prawo:
1. Żądania dostępu do danych osobowych - osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Administrator dostarczy na żądanie użytkownika kopię danych osobowych użytkownika podlegających przetwarzaniu.
2. Sprostowania danych osobowych - użytkownicy mają prawo do sprostowania danych osobowych, które ich dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
3. Usunięcia danych osobowych("prawo do bycia zapomnianym") - użytkownicy mają prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących ich danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie dane osobowe,
4. Ograniczenia przetwarzania danych osobowych użytkowników - w takim przypadku, Administrator wskaże na żądanie użytkownika takie dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów, przenoszenia danych osobowych; pod pewnymi warunkami użytkownicy mają prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe ich dotyczące, przetwarzane przez Administratora oraz mają prawo przesłać te dane osobowe innemu podmiotowi,
5. Sprzeciwu - w pewnych okolicznościach użytkownicy mają prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw (z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją użytkowników) wobec przetwarzania dotyczących ich danych osobowych, na Administratora może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich danych osobowych.
6. Wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie
7. Wszelkie prawa mogą być egzekwowane przez użytkowników za pomocą wiadomości wysłanej na adres Administratora danych osobowych
8. Ponadto, jeżeli użytkownik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wszelkie żądania czy też prośby wynikające z praw Użytkownika opisanych w powyżej należy kierować na adres biuro@wukopoznan.pl

§4
Podstawowe obowiązki Administratora danych

Alan Andrzej Kruk ul. Niezłomnych 39/2, 61-031 Lubońbędąca Administratorem danych osobowych, dokłada szczególnej staranności w procesie przetwarzania danych, celem zapewnienia ochrony interesów Użytkowników, aby dane były:
• przetwarzane zgodnie z prawem,
• zbierane jedynie dla oznaczonych celów,
• zgodnych z prawem,
• niepoddawane dalszemu przetwarzaniu, które byłoby niezgodne z prawem, adekwatne i wystarczające do celów przetwarzania,
• przechowywane z zastosowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa,
• przechowywane w postaci, która umożliwia identyfikację osób, których dotyczą.
Dane osobowe są przechowywane w zasobiedanych, który został zabezpieczony środkami technicznymi i organizacyjnymi, które zapewniają ochronę przetwarzania danych. Dostęp do zbioru danych osobowych mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych osobowych.

§5
Mechanizm cookies, adres IP

1. Pliki „cookies" (ciasteczka) - to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika na jego twardym dysku. Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.
2. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Strony Internetowej. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Strony Internetowej będzie możliwe poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
3. Pliki cookie nie zawierają żadnych danych osobowych Użytkowników.

§6
Postanowienia końcowe
1. Pytania i zastrzeżenia dotyczące Polityki Prywatności mogą być kierowane przez Użytkowników na adres biuro@wukopoznan.pl
2. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Administrator poinformuje Użytkowników strony internetowej poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej biuro@wukopoznan.pl